Algemene Voorwaarden

1 - Identiteit van de verkoper

De zesbunder BVBA
Schepen Beckersstraat 9 - 3890 Gingelom

E-mailadres: info@dezesbunder.be
Telefoonnumer: +32(0)11 88 77 50
Ondernemingsnummer: BE 0480.427.934

 

2 - Inhoud en kader van de overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van De Zesbunder bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en De Zesbunder bvba via de website www.dezesbunder.be waar diensten van De Zesbunder bvba gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst bestaat uit het reserveren van diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een expliciet vermelde pagina (www.dezesbunder.be/algemene-voorwaarden), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd.

3 - De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant de reservering definitief bevestigt.
 2. De diensten die de klant via het Internet kan reserveren worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven op http://www.dezesbunder.be, om de Klant een correcte beoordeling van het de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst die hij via het internet wenst te reserveren, is het aan de Klant om zich bij De Zesbunder bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de reservatie. Dit kan via info@dezesbunder.be of telefonisch.
 3. Prijzen weergegeven op de website http://www.dezesbunder.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden De Zesbunder bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4 - Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een reservatie voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de reservatie, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 2. In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
  1. Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd. In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij De Zesbunder bvba, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
  2. De Klant maakt de reservering in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
  3. De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
  4. De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
  5. De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.
 3. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan De Zesbunder bvba, Schepen Beckersstraat, BE – 3890 Gingelom of via info@dezesbunder.be.

5 - Voorschot en annulatieregels

 1. Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.
 2. Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
 3. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft De Zesbunder bvba het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
 4. In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft De Zesbunder bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.
 5. Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
 6. In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
  1. Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
   1. Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug.
   2. Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.
   3. Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
  2. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.
 7. De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
 8. Annulaties kunnen enkel via het reseveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door De Zesbunder bvba bevestigd is.
 9. Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft De Zesbunder bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.
 10. Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6 - Bevestigingen en herinneringen

 1. Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven.
 2. Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds De Zesbunder bvba contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7 - Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

 1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 2. Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.
 3. De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door De Zesbunder bvba aansprakelijk gesteld worden.

8 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@dezesbunder.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.